Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย

Phantasy Star Online 2 The Animation - บรรยายไทย

Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย

อนิเมชั่นที่ถูกกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง ครบรอบ 15 ปีเกม Phantasy Star Online โดยแบบฉบับอนิเมะจะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองทั้งหมด และเป็นเหตุการณ์ของโลกในอนาคตอันใกล้

Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Phantasy Star Online 2 The Animation – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย