Macross frontier – บรรยายไทย

Macross frontier - บรรยายไทย

Macross frontier – บรรยายไทย

MacrossF ดำเนินเรื่องในปี 2059 AD. เป็นเวลาหลังจากเนื้อเรื่องในซีรีส์ Macross ภาคแรก 47 ปี Macross Plus 19 ปี และ Macross7 14 ปี กองยานอาณานิคมของ New UN Spacy (N.U.N.S.) รุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Macross Frontier(Macross 25) และการทดสอบเครื่องบินรบรุ่นใหม่ VF-25 ของหน่วย S.M.S.(Strategic Military Services) ของบริษัททางการทหารของเอกชน

Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 จบ - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Macross frontier – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย