Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด

Kiddy Grade - คิดดี้ เกรด

Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด

เรื่องย่อ…

ปีสตาร์เซนจูรี่ 0328 ณ ดาวเคราะห์ไอเนอาส เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์กรการค้าและศุลกากรจักรวาล (Galactic Organization of Trade and Tariffs) หรือ GOTT ซึ่งหน้าที่ปกป้องความเสมอภาคและสิทธิประโยชน์ของทุกคนบนจักรวาลภายใต้การ ควบคุมของสหพันธ์ดาวเคราะห์ เอแคลร์และลูมิแอร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่มีความสามารถพิเศษหรือ ES เมมเบอร์ (Encounter of Shadow-work Member) จะได้รับมอบหมายภารกิจจากหัวหน้าเอคลิปส์ ให้ไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ