Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด

Kiddy Grade - คิดดี้ เกรด

Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด

เรื่องย่อ…

ปีสตาร์เซนจูรี่ 0328 ณ ดาวเคราะห์ไอเนอาส เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์กรการค้าและศุลกากรจักรวาล (Galactic Organization of Trade and Tariffs) หรือ GOTT ซึ่งหน้าที่ปกป้องความเสมอภาคและสิทธิประโยชน์ของทุกคนบนจักรวาลภายใต้การ ควบคุมของสหพันธ์ดาวเคราะห์ เอแคลร์และลูมิแอร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่มีความสามารถพิเศษหรือ ES เมมเบอร์ (Encounter of Shadow-work Member) จะได้รับมอบหมายภารกิจจากหัวหน้าเอคลิปส์ ให้ไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ

Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kiddy Grade – คิดดี้ เกรด – ตอนที่ 24 จบ - ไฟล์เสีย