Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย

Gunslinger Stratos The Animation - เกมอาเขต - บรรยายไทย

Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย

เรื่องย่อ ในปี 2115 ญี่ปุ่นได้ถูกแบ่งออกเป็นสองโลกคู่ขนาน เมื่อต้องรวมเหลือเพียงโลกเดียวทางรัฐบาลของทั้งสองต่างส่งมือปืนทหารและ ทหารรับจ้างย้อนเวลาไปยังปี 2015 เพื่อลบโลกคู่ขนานของอีกฝ่าย

Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Gunslinger Stratos The Animation – เกมอาเขต – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย