Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย

Fuuun Ishin Dai Shougu - บรรยายไทย

Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย

หลังจากยุคเอโดะ ญี่ปุ่นประสบกับหายนะจากคุโรฟุเนะ (เรือทมิฬ) เรือที่มาจากต่างประเทศ แต่หุ่นยนต์ยักษ์ที่เรียกว่าโอนิกามิซึ่งมีตัวตนมาตั้งแต่โบราณกาลได้ขับไล่ คุโรฟุเนะและแยกพวกชาวต่างชาติออกไปได้สำเร็จ เรื่องราวเริ่มขึ้นในญี่ปุ่นช่วงยุคเมย์จิที่กำลังฟื้นฟูในปี 1868 และไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น มีประโยคหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า ข้าจะเป็นชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะข้ายังซิง

Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Fuuun Ishin Dai Shougu – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย