Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย

Full Metal Panic TSR - บรรยายไทย

Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย

เนื้อเรื่องหลักๆ ตั้งแต่ภาคแรกก็ว่าด้วยเรื่องของพระเอกเป็น agent ขององค์กรลับทางการทหารที่ชื่อว่า Mithil ถูกส่งไปคุ้มกันนักเรียน ม.ปลายคนนึง (แน่นอนว่าต้องเป็นนางเอก) จากองค์กรฝ่ายชั่วร้ายที่ต้องการความสามารถพิเศษของนางเอก โดยแอคชั่นส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ จะเป็นการต่อสู้ด้วยหุ่นยนต์ที่เรียกว่า Arm Slave (AS) และเทคโนโลยีทางทหารต่างๆ ค่อนข้างเป็นสงครามแบบ real-world

Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – OVA - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 จบ - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Full Metal Panic TSR – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย