Animation Channel – บรรยายไทย

Animation Channel - บรรยายไทย

Animation Channel – บรรยายไทย

เรื่องย่อ : โรงเรียนสตรีเอกชน โกริวคัง ได้มีหน่วยพิเศษ โดยการคัดเลือกนักเรียนหญิง 5 คนในการปฏิบัติการเพื่อปกป้องโลกเรียกว่า ” สไตรค์เกอร์ ” ที่คอยรับมือจากสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ “โอบุริ”

Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 จบ - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Animation Channel – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย